بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان مشاغل صنعتی ، خدماتی ، بازرگانی

  • وضعيت نيروی كار در محل:

    ( شامل كاركنان كارفرما ، پيمانكاران فرعي و .... )
  • بر حسب نفر
  • تعهدات بیمه گر (تومان)

فهرست