بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگر ساختمانی (ابنیه)

  • مشخصات بنا

  • تعهدات بیمه گر (تومان)

  • شرح پوشش

فهرست