ارزش بازار شرکت های بیمه (مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴)

به گزارش ریسک نیوز، ارزش بازار به معنی تعداد سهام × ارزش روز سهم است

توضیح: نماد های بسته براساس قیمت آخرین روز معاملاتی

منبع: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

فهرست